Provozní podmínky serveru PornoZdarma.cz

 1. Provozovatelem internetového portálu PornoZdarma.cz (dále jen “portál”) je společnost SELON Finance s.r.o., IČ 02033461 (dále jen “provozovatel”).
 2. Provozovatel čestně prohlašuje, že má veškerá potřebná oprávnění k provozu tohoto portálu a užívání předmětné domény.
 3. Portál PornoZdarma.cz obshuje pornografický materiál. Vstup na portál provozovatel nedoporučuje osobám, které by se mohly cítit zejména dotčeny, uraženy či pohoršeny jejím obsahem.
 4. Uživatelem portálu se myslí návštěvník portálu, který využívá jeho služeb spočívajících například ve shlédnutí obsahu portálu, psání komentářů k obsahu atd.
 5. Tyto provozní podmínky jsou účinné a platné ode dne, kdy je provozovatel zveřejní.
 6. Provozovatel je kdykoli oprávněn tyto provozní podmínky změnit, a to i bez předchozího výslovného informování uživatele portálu. Ten je povinen se pravidelně seznamovat s aktuálním zněním těchto provozních podmínek. Změna provozních podmínek je účinná a závazná dnem jejího zveřejnění na portále.
 7. Uživatel portálu vstupem na stránky bezvýhradně přistupuje k těmto provozním podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.
 8. Kromě těchto provozních podmínek se užívání služeb na portále řídí právními předpisy České republiky.
 9. Uživatel bere na vědomí, že část služeb na portále je uživateli dostupná až po registraci na portále.
 10. Provozovatel může kdykoli, a to i bez udání důvodu, zrušit či odmítnout registraci uživatele na portále
 11. Uživatel čestně prohlašuje, že je starší 18 let a zavazuje se portál nezpřístupnit nezletilým osobám.
 12. živatel se zavazuje užívat služby portálu pouze pro své soukromé účely. Komerční využití portálu je zakázáno.
 13. Uživatel není jakkoli oprávněn nahrávat, kopírovat, distribuovat, upravovat, rozmnožovat či obdobným způsobem nakládat s materiály obsaženými na portále.
 14. Uživatel je oprávněn vkládat na portál vlastní odkazy na videa, jejichž uveřejnění na portále je pouze na uvážení provozovatele. Uživatel zodpovídá za jím nahraná videa, a to i ve smyslu autorského zákona.
 15. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah vkládaný uživateli. Provozovatel nezodpovídá za porušení práv, které bylo způsobeno vložením videa od uživatele.
 16. Uživatel bere na vědomí, že portál neslouží k zálohování dat a provozovatel nenese odpovědnost za jejich ztrátu.
 17. Provozovatel je oprávněn provozování portálu kdykoliv změnit či ukončit.
 18. Uživatel bere na vědomí, že pokud porušením těchto podmínek či jiných povinností uživatele vznikne provozovateli škoda, bude ji provozovatel v plném rozsahu po uživateli vymáhat.
 19. Uživatel bere na vědomí, že porušením těchto podmínek či jiných povinností se vystavuje nejen riziku občanskoprávního řízení, ale také riziku trestěprávního stíhání.